ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การเรียนรู้ By ครูชญาภา

แรงบันดาลใจในการทำเว็บไซต์

การจัดทำเว็บไซต์การเรียนรู้ เป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning อีกรูปแบบหนึ่ง
เป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทั้งผู้เรียนและผู้สอน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเนื้อหารายวิชา
การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้
ได้แบบ Anywhare Anytime ทุกที่ทุกเวลา สนองต่อนโยบายการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน
สู่การเป็นพลโลกที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ทำความรู้จักผู้สอน

ชื่อ นางสาวชญาภา ลีวรรณ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน บางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

หัวใจหลักในการทำงาน


"ทำงานอย่างมีเป้าหมาย และมุ่งมั่น
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน
สู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ "

📕 ประวัติการศึกษา 📕 

อนุบาล

โรงเรียนสหวิทยานุสรณ์
นครสวรรค์

ประถมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียนเทศบาล 3
(วัดแสงธรรมสุทธาราม)
นครสวรรค์

ประถมศึกษาปีที่ 4-6

โรงเรียนบางบัว
(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
กรุงเทพมหานคร

มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
นนทบุรี

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

โรงเรียนปากเกร็ด
นนทบุรี

ปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

นักศึกษาทุน
โครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ปริญญาโท

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

(คอม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

📢 ประวัติการทำงาน 📢


2549 - 2552       ตำแหน่ง พนักงานพาร์ทไทม์ บริษัท The Pizza Company
2553                   ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
2555                   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
2557                   ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
2562                   ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"
2566                   ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑"