หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ

เรื่อง การแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย
อ้างอิง Chanel  POOPOOH CHAYAPA (ช่องตนเอง)   นำเข้าข้อมูลวันที่ 28/2/66

เรื่อง การนำเสนอและแบ่งปันข้อมูล
อ้างอิง Chanel  POOPOOH CHAYAPA  (ช่องตนเอง)   นำเข้าข้อมูลวันที่ 28/2/66

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
อ้างอิง Chanel  POOPOOH CHAYAPA (ช่องตนเอง)  นำเข้าข้อมูลวันที่ 28/2/66

เรื่อง เทคโนโลยีเกิดใหม่
อ้างอิง Chanel  POOPOOH CHAYAPA (ช่องตนเอง)   นำเข้าข้อมูลวันที่ 28/2/66

เรื่อง แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต
อ้างอิง Chanel  POOPOOH CHAYAPA (ช่องตนเอง) นำเข้าข้อมูลวันที่ 28/2/66

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศ กับอาชีพ บทบาทต่อสังคม และวัฒนธรรม

เรื่อง อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ้างอิง Chanel  POOPOOH CHAYAPA (ช่องตนเอง)   นำเข้าข้อมูลวันที่ 28/2/66

เรื่อง ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ้างอิง Chanel  POOPOOH CHAYAPA (ช่องตนเอง)  นำเข้าข้อมูลวันที่ 28/2/66

เนื้อหา : อ้างอิง หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณสำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ ผู้แต่ง อาจารย์วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
วิดีโอสื่อการสอน เสียงบรรยาย การ์ตูนรูปคุณครู : ชญาภา ลีวรรณ (จัดทำขึ้นด้วยตนเอง)
ภาพประกอบ อ้างอิง www.freepik.com
วิดีโอ และดนตรีประกอบ อ้างอิง www.youtube.com

สื่อเสริมรายวิชาวิทยาการคำนวณ

วิดีโอสื่อการสอน เสียงบรรยาย  : ชญาภา ลีวรรณ (จัดทำขึ้นด้วยตนเอง)
ดนตรีประกอบ และกราฟิก : Kinemaster