ประเมินผู้สอน

เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ขอให้ผู้เรียนและผู้ปกครองประเมิน
การจัดการเรียนการสอน
เพื่อผู้สอนจะได้พัฒนาตนเองในโอกาสต่อไป

แบบประเมิน

"นักเรียนประเมิน"

แบบประเมิน

"ผู้ปกครองประเมิน"