อาสาให้ความรู้

จุดมุ่งหมายการเป็นวิทยากรของข้าพเจ้า

 การเป็นวิทยากรนี้ ข้าพเจ้าเป็นวิทยาการกรโดยจิตอาสา ไม่เรียกรับค่าจ้าง ไม่รับของกำนัล
และสิ่งของซึ่งจะนำมาทดแทนค่าตอบแทนแต่อย่างใด ด้วยมุ่งหวังว่าจะมีโอกาสได้เผยแพร่
และแบ่งปันความรู้กับเพื่อนครูทั่วประเทศแบบกัลยาณมิตร และเป็นความภาคภูมิใจในตนเอง
ที่ได้ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้กับครูอาจารย์อยู่เป็นนิจ ปัจจุุบันเป็นวิทยากรจิตอาสามาแล้วกว่า 1 ปี และจะทำเช่นนี้ตลอดไป ด้วยรักและศรัทธาในวิชาชีพครู......

                                                                                                                            ชญาภา ลีวรรณ

ป้ายหัวข้อการเป็นวิทยาการ

วิดีโอย้อนหลัง
อ้างอิง Channel sompong pokasri
เผยแพร่วันที่

บรรยากาศการอบรม

บรรยากาศการอบรม

เกียรติบัตร

ป้ายหัวข้อการเป็นวิทยาการ

วิดีโอย้อนหลัง
อ้างอิง Channel sompong pokasri
เผยแพร่วันที่ 21 เมษายน 2566

บรรยากาศการอบรม

บรรยากาศการอบรม

เกียรติบัตร

ป้ายหัวข้อการเป็นวิทยาการ

วิดีโอย้อนหลัง
อ้างอิง Channel sompong pokasri
เผยแพร่วันที่ 28 เมษายน 2566

บรรยากาศการอบรม

บรรยากาศการอบรม

เกียรติบัตร

ป้ายหัวข้อการเป็นวิทยาการ

วิดีโอย้อนหลัง
อ้างอิง Channel sompong pokasri
เผยแพร่วันที่ 23 พฤษภาคม 2566

บรรยากาศการอบรม

บรรยากาศการอบรม

เกียรติบัตร

ป้ายหัวข้อการเป็นวิทยาการ

วิดีโอย้อนหลัง
อ้างอิง Channel sompong pokasri
เผยแพร่วันที่

บรรยากาศการอบรม

บรรยากาศการอบรม

เกียรติบัตร

ป้ายหัวข้อการเป็นวิทยาการ

วิดีโอย้อนหลัง
อ้างอิง Channel sompong pokasri
เผยแพร่วันที่

บรรยากาศการอบรม

บรรยากาศการอบรม

เกียรติบัตร

ป้ายหัวข้อการเป็นวิทยาการ

วิดีโอย้อนหลัง
อ้างอิง Channel sompong pokasri
เผยแพร่วันที่ 13 กันยายน 2566

บรรยากาศการอบรม

บรรยากาศการอบรม

เกียรติบัตร

ป้ายหัวข้อการเป็นวิทยาการ

บรรยากาศการอบรม

บรรยากาศการอบรม

บรรยากาศการอบรม

หนังสือเชิญวิทยากร

ป้ายหัวข้อการเป็นวิทยาการ

วิดีโอย้อนหลัง
อ้างอิง Channel sompong pokasri
เผยแพร่วันที่ 22 ตุลาคม 2566

บรรยากาศการอบรม

บรรยากาศการอบรม

เกียรติบัตร

ป้ายหัวข้อการเป็นวิทยาการ

วิดีโอย้อนหลัง
อ้างอิง Channel sompong pokasri
เผยแพร่วันที่ 9 ธันวาคม 2566

บรรยากาศการอบรม

บรรยากาศการอบรม

เกียรติบัตร

ป้ายหัวข้อการเป็นวิทยาการ

วิดีโอย้อนหลัง
อ้างอิง Channel sompong pokasri
เผยแพร่วันที่ 1 กุมภาพนธ์ 2566

บรรยากาศการอบรม

บรรยากาศการอบรม

เกียรติบัตร

ป้ายหัวข้อการเป็นวิทยาการ

วิดีโอย้อนหลัง
อ้างอิง Channel sompong pokasri
เผยแพร่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บรรยากาศการอบรม

บรรยากาศการอบรม

เกียรติบัตร

ป้ายหัวข้อการเป็นวิทยาการ

วิดีโอย้อนหลัง
อ้างอิง Channel sompong pokasri
เผยแพร่วันที่ 7 มีนาคม 2566

บรรยากาศการอบรม

บรรยากาศการอบรม

บรรยากาศการอบรม

บรรยากาศการอบรม

ป้ายหัวข้อการเป็นวิทยาการ

วิดีโอย้อนหลัง
อ้างอิง Channel sompong pokasri
เผยแพร่วันที่ 25 กันยายน 2566

บรรยากาศการอบรม

บรรยากาศการอบรม

เกียรติบัตร