ผลงานและรางวัล

          ผลงานและรางวัลของข้าพเจ้าและนักเรียนของข้าพเจ้า เกิดจากความพากเพียร
ความมานะ พยายามในการพัฒนาตนเอง และนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
ส่งผลให้ข้าพเจ้าและนักเรียน ได้รับรางวัลทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับอำเภอ
ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ