แนะนำรายวิชาวิทยาการคำนวณ

ครูผู้สอน นางสาวชญาา ลีวรรณ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิดีโอแนะนำรายวิชา
อ้างอิง Chanel  POOPOOH CHAYAPA  เผยแพร่วันที่ 23 พฤษภาคม 2563