📢 ทบทวนความรู้ : หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 📢

📢 ทบทวนความรู้ : หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 📢

📢 ทบทวนความรู้ : หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 📢

เนื้อหา : อ้างอิง หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการคำนวณสำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ ผู้แต่ง อาจารย์วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา